HEMA FOTOSERVICE

Algemene voorwaarden Fotoservice van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam

1a. Onder de verzamelnaam ‘foto-opdrachten’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door consumenten opgedragen vormen van dienstverlening terzake van de verwerking, bewerking of reproductie van fotografische (basis-) producten, ongeacht de aard van het medium waarop het fotografisch (basis-)product zich bevindt en ongeacht de aard van de toe te passen technieken (conventioneel, digitaal of anderszins), doch alleen voor zover zodanige technieken behoren tot het gebruikelijke dienstenpakket zoals HEMA’s fotoservice dat aanbiedt op het moment van acceptatie van een concrete foto-opdracht.

1b. Onder (foto-)materiaal wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke soort fotografische (basis-)producten, vatbaar voor de dienstverlening, bedoeld in het vorige lid. 1a. Foto-opdrachten worden door HEMA slechts geaccepteerd op deze algemene voorwaarden, die voor een ieder ter inzage liggen in alle winkels, waar HEMA de fotoservice aan het publiek aanbiedt en die, voor zover het om foto-opdrachten met gebruikmaking van door HEMA aangeboden software gaat, zijn opgenomen op de betreffende gegevensdrager. Door het in behandeling geven van fotomateriaal, direct dan wel op afstand, accepteert de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

2a. Foto-opdrachten gelden door HEMA als geaccepteerd bij het in ontvangst nemen van het fotomateriaal dan wel, indien het digitaal verzonden fotomateriaal betreft, op het moment dat HEMA de ontvangst daarvan per e-mail aan de opdrachtgever bevestigt, onder vermelding van een uniek ordernummer. Hiermee kan opdrachtgever de status van de digitale foto-opdrachten controleren en, in combinatie met zijn persoonsgegevens, de bestelde afdrukken afhalen.

2b. Zodra HEMA de foto-opdracht overeenkomstig artikel 2a heeft geaccepteerd, komt daarmee een overeenkomst tot stand en is het niet meer mogelijk deze opdracht te annuleren of te wijzigen, behoudens indien en voorzover HEMA deze foto-opdracht vanwege technische redenen niet uit kan voeren. In dat geval krijgt de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Het betreft hier gepersonaliseerde producten, hierdoor is het voor de opdrachtgever niet mogelijk van een aankoop af te zien of een aankoop te retourneren. Indien het bestelde door een productiefout niet aan de wensen voldoet zal HEMA het bestelde product opnieuw produceren.

2c. De door HEMA aangegeven levertijden dienen slechts ter indicatie en vormen geen dwingende termijnen. HEMA streeft er echter naar zoveel mogelijk genoemde levertijden van de foto-opdrachten na te komen.

3a. Het aangeboden fotomateriaal zal met de meeste zorg worden behandeld, doch HEMA sluit, behoudens het in lid b van dit artikel bepaalde, iedere aansprakelijkheid ten aanzien van beschadiging of teniet gaan van dat materiaal uit.

3b. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zal HEMA, indien het fotomateriaal in het kader van de uitvoering van een foto-opdracht wordt beschadigd, vermist of vernietigd, aan de opdrachtgever een tegemoetkoming aanbieden, zoals hierna aangegeven. Indien en voor zover in zodanig geval sprake is van films, negatieven, diapositieven of opslagmedia voor digitaal fotomateriaal, zal de tegemoetkoming bestaan uit en beperkt blijven tot een hoeveelheid onbelichte films dan wel een hoeveelheid digitale opslagmedia, waarmee de opdrachtgever een aantal prints kan laten maken, gelijk aan het beschadigde of verloren gegane aantal. Bovendien zal/zullen de vervangende film(s) of digitale opslagmedia gratis worden ontwikkeld, verwerkt en/of afgedrukt. Indien het materiaal niet bestaat uit films, negatieven, diapositieven of digitale opslagmedia zal de vergoeding bestaan uit en beperkt blijven tot een geldbedrag ter grootte van de ten tijde van het accident actuele consumentenprijs van vergelijkbaar onbewerkt materiaal.

3c. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van haar digitale beeldbestanden. HEMA kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De door opdrachtgever aan HEMA verstrekte beeldbestanden worden niet bewaard, maar na uitvoering van de opdracht gewist. Indien opdrachtgever digitale beeldbestanden in een webalbum van HEMA plaatst, worden deze tijdelijk bewaard.

4. Fotoafdrukken, die niet aan de redelijke verwachting van de opdrachtgever beantwoorden, worden tegen de betaalde prijs teruggenomen, mits het aantal terug te nemen afdrukken in alle redelijkheid staat t.o.v. de totale opdracht of, indien het een technisch tekortschieten zijdens HEMA betreft en overdrukken technisch mogelijk is, naar keuze van de opdrachtgever opnieuw afgedrukt, een en ander mits de klacht binnen 7 dagen na afleverdatum wordt ingediend. Deze service is uitsluitend van toepassing in geval van gelijktijdig ‘ontwikkelen en afdrukken’ van analoog fotomateriaal en niet in andere gevallen, nabestellingen daaronder uitdrukkelijk begrepen.

5a. Bij meerdere afdrukken van hetzelfde negatief, alsmede bij foto van foto/dia en overige reproductietechnieken kunnen verschillen in kleurenweergave niet steeds worden voorkomen.

5b. De kwaliteit van de door HEMA vervaardigde afdrukken van fotomateriaal is afhankelijk van de kwaliteit van het fotomateriaal zelf; de beeldkwaliteit van de afdrukken zal de kwaliteit van het originele fotomateriaal in beginsel niet kunnen overtreffen.

6a. Opdrachtgever garandeert dat het door hem aangeboden fotomateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en opdrachtgever vrijwaart HEMA volledig tegen alle mogelijke aanspraken terzake.

6b. Indien door HEMA of door personen die in haar dienst dan wel voor haar werkzaam redelijkerwijs wordt vermoed dat op fotomateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen, zal steeds aangifte bij de politie worden gedaan en zal het materiaal aan de politie ter hand worden gesteld.

7. Afgewerkt fotomateriaal zal gedurende maximaal 6 maanden na de overeengekomen gereeddatum ter beschikking van de opdrachtgever worden gehouden. Daarna vervallen alle aanspraken die de opdrachtgever op het materiaal zou kunnen doen gelden en kan het materiaal door HEMA worden vernietigd.

8. HEMA biedt haar fotoservice aan onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de ten gevolge van haar acceptatie van foto- opdrachten door de opdrachtgever verwachte prestatie, in gevallen als bedoeld in artikel 3 en artikel 6 niet kan worden geleverd.

9. De persoonsgegevens die de opdrachtgever aan HEMA ter beschikking stelt bij het verstrekken van de foto-opdrachten worden door HEMA slechts gebruikt en bewaard ter identificatie bij het afhalen van de bestelde afdrukken, dan wel, indien HEMA deze mogelijkheid biedt, voor het thuisbezorgen van de bestellingen. De persoonsgegevens van opdrachtgever zullen nimmer aan derden worden verstrekt. De persoonsgegevens zullen maximaal zes maanden na het verstrekken van de foto-opdracht worden vernietigd. Uw e-mail adres, zal na uw vooraf gegeven goedkeuring, gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen. (zie Privacystatement HEMA)

10. Indien opdrachtgever kiest voor thuisbezorging van de bestelling, en HEMA deze mogelijkheid ook biedt, zal betaling vooraf dienen plaats te vinden via de beveiligde betaalmogelijkheden (iDEAL/creditcard) van Ogone B.V. Als de betaling door Ogone B.V. is geaccepteerd, zal de bestelling van opdrachtgever daadwerkelijk bij HEMA zijn geplaatst. Voor thuisbezorging worden bezorgkosten in rekening gebracht.